الزام به استفاده از وسایل حفاظت فردی (PPE)

الزام به استفاده از وسایل حفاظت فردی (PPE)

 • ایران رکوردار حادثه سالانه در دنیا
 • در بخش ساختمانی نزدیک به 20 هزار حادثه
 • میانگین فوتی کارگر ایرانی: روزانه 5 نفر

بیشترین حوادث کارگری در تراکم سنی 20 الی 23 سال است و از نظر زمانی در صبح ها و در فصل تابستان است به طوری که در 6 ماه اول سال 95 بالغ بر 800 کارگر ساختمانی فوت شده اند.

در سه ماهه امسال نیز به نسبت سه ماهه سال قبل حدود 30 درصد حوادث افزایش داشته است که از کل کاگرا موجود در کشور تنها حدود 4 درصد در زمینه ایمنی آموزش دیده اند.

همانطوری که می دانیم علل ایجاد حادثه ها از دو حالت خارج نیست که یا بر اثر اعمال ناایمن است یا شرایط نا ایمن.

نتیجه رفتار ناایمن در بخش کارگری یعنی فاجعه

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور:

 • روزانه 150 میلیارد تومان خسارت در بخش حوادث و بهداشت حرفه ای به حوزه کارگری با فوت کارگران ساختمانی در جامعه صورت می گیرد.
 • نرخ مرگ و میر در فضای شغلی در ایران, 400 درصد بالاتر از کشورهای پیشرفته است.
 • چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای براساس ماده 85 قانون حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از انها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت.
 • در صورت بروز اختلاف رای هیئت حل اختلاف نافذ خواهد بود.

ادامه موضوعات زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • کارفرمایان مسئول حفاظت از کارگران

 • رفتارهای ناایمن و دلایل آنها

 • سلسه مراتب استفاده از وسایل حفاظت فردی (PPE)

 • چرا کارگران از وسایل حفاظت فردی استقبال نمی کنند؟

 • راهکارهای پیشنهادی برای استفاده کارگران از وسایل حفاظت فردی

 • بهداشت روانی کارگران

منبع:

https://acgih.ir/category/%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C/